HUISREGLEMENT DE VLASREDE STABLES

Gegevens pensionstal

Naam: De Vlasrede Stables

Adres: Rivierstraat 64, 9270 Laarne

Tel: 0495/892073 

info@devlasrede.be

ALGEMEEN

Iedereen die gebruik maakt van de accommodaties van De Vlasrede Stables verklaart zich

stilzwijgend akkoord met het huishoudelijk reglement. Zij dienen zich te houden en/of te

onderwerpen aan de punten opgenomen in dit huishoudelijk reglement.

LIDMAATSCHAP

Wie les volgt dient een jaarlijks lidgeld te betalen. Deze verzekering is verplicht bij elke clubactiviteit.  Het lidmaatschap kan enkel online afgesloten worden.

PRIJZEN

De prijzen voor lessen en stalling kan u terugvinden via de website www.devlasrede.be

GEBRUIK ACCOMMODATIE

De accommodatie is toegankelijk van 8u ’s ochtends tot 22u ’s avonds. Indien een klant van de stal de accommodatie vroeger of later wil betreden, kan dit enkel na verwittiging aan Steve. Elke eigenaar kan de stal opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand, dit start telkens de 1e van de maand. Wie als eigenaar met paard de stalling vroeger wil verlaten kan dit na betaling van alle openstaande saldo’s en de opzegtermijn. 

ORDE EN NETHEID

 • Klanten worden verwacht telkens voor- en na het rijden de ruimte die ze gebruikt hebben op te ruimen. Zowel de poetsbox wegbrengen als de omgeving opvegen. 
 • De stalgangen, wasplaats, zadelkamer,pistes dienen steeds proper en net achter gelaten te worden. Na het opzadelen veegt u de gebruikte ruimte voor je gaat rijden en berg je je materiaal op zodat de volgende ruiter ook een nette poetsplaats heeft.
 • Mest dient te worden opgeruimd in de daartoe voorziene plaats.
 • Gelieve het stro dat je paard meeneemt uit de stal weer in de stal te vegen.
 • Opzadelplaats en/of wasplaats netjes achterlaten (vegen + afval in vuilbak / mest op mesthoop) Gelieve geen mest in de goot te vegen om verstopping te verkomen.
 •  Tijdens lessen zal de lesgever of indien mogelijk de begeleider van de ruiter de mest opruimen. In elk ander geval is het aan de ruiter om de mest op te ruimen na het rijden ALVORENS DE PISTE TE VERLATEN. Mest die valt onderweg naar de piste, moet direct opgeruimd worden door de ruiter zelf. Bij misbruik kan de toegang tot de les / de piste ontzegd worden.
 •  Papiertjes, sigarettenpeuken en verpakkingsmateriaal e.d. worden in de correcte vuilnisbakken gedeponeerd. Gelieve goed te sorteren.
 • Flesjes worden niet mee naar buiten of worden nadien teruggebracht.
 •  Zadels en toebehoren dienen te worden opgeborgen in zadelkamer of kast.
 •  Bij niet naleving van “het mestruimen” volgt een boete van minstens € 10.
 • Poetsboxen moeten steeds voor het rijden terug in de kast gezet worden.
 • Verloren voorwerpen gaan in een ton en worden na 1 maand verwijderd.
 • Laat je paard niet onnodig in de gang staan, gebruik enkel de poetsplaatsen als je met je paard bezig bent. 
 • Beperk het individueel voederen van paarden in de gangen, de andere paarden krijgen hierdoor ook zin in voeder. 

VEILIGHEID= SAFETY FIRST

 • Alle ruiters, jong of oud, beginner of gevorderd, zijn verplicht een cap te dragen wanneer zij op het paard zitten. Het is verboden te lopen, te spelen en te roepen in en om de stallen.
 • Het is verboden om te roken in de stallen of in de piste.
 • Gelieve paarden enkel vast te maken op de voorziene plaatsen. (Niet aan de houten omheining van de pistes). Publiek mag tijdens lesactiviteiten niet in de piste vertoeven voor de veiligheid en aandacht van de deelnemer. 

PISTES

 •  De mensen die gebruik maken van de pistes kennen de voorrangsregels.
 •  De hindernissen die op de buitenpiste staan, mogen gebruikt worden, maar deze worden weer op de oorspronkelijke plaats terug gezet. Balken mogen niet op de grond blijven liggen.
 •  Les heeft steeds voorrang. Voor u een piste betreedt tijdens een les, gelieve steeds de toegang te vragen aan de aanwezige lesgever. Er is geen maximum limiet bepaalt voor het aantal ruiters in de piste.
 • Gelieve enkele de middenste rij van de verlichting te gebruiken bij de binnenpiste.
 • De laatste ruiter dooft de lichten. 
 • Enkel longeren in de longeerpiste ( buiten)
 • Poorten worden gesloten voor de veiligheid tijdens het rijden.
 • Er mogen geen paarden losgelaten worden in de aangelegde pistes, ook niet onder toezicht. Paarden mogen vrij gelaten worden op de winterpaddocks en op de weides.
 • Indien u een hond mee brengt dient deze aan de lijn gehouden te worden. 
 •  Laat bij afwezigheid aan ons weten wie uw paard tijdelijk verzorgt.
 •  Zijn er problemen en/of vragen, meldt ze dan direct om (meer) ergernis te voorkomen.
 • Stappen en halt houden gebeurt niet op de hoefslag indien er meerdere ruiters aan het werk zijn. Dit kan in het middendeel van de piste.
 • Er dient correct en plichtsbewust omgesprongen te worden met verbruik van water, elektriciteit en andere (spring)materiaal.

WEIDES

 • Weides kunnen enkel open gezet worden door Steve. De winterpaddocks zijn voorzien om ervoor te zorgen dat de paarden in de zomermaanden grasgroene weides kunnen hebben. 
 • In de winter ligt er modder op de paddocks, voorzie gepast schoeisel als je naar de stal komt.
 • Op de winterpaddocks staat onbeperkt voordroog ter beschikking in de wintermaanden. Deze baal moet eerst volledig opgegeten zijn alvorens een nieuwe baal geplaatst word.
 • Gelieve steeds de draden met beide handvaten te sluiten. Dit circuit kan onderbroken zijn als u de draad niet goed sluit. Gelieve altijd halsters en koorden mee te brengen en niet in de gang laten slingeren.
 • Paarden die vaak uitbreken en een nekstuk dragen, kunnen gevraagd worden om dit tijdelijk uit te doen om verder beschadigingen aan de omheining te verkomen.

HALVE STAL RUITERS

 • Elke halve stal ruiter dient wekelijks begeleiding te volgen binnen het lesprogramma van De Vlasrede Stables ( 4x per maand). Zoniet zal de les doorgerekend worden. 
 • Elke halve stal ruiter dient eenzelfde contract te tekenen waarbij er een copie bezorgt zal worden aan De Vlasrede.

STRO, HOOI EN VOEDER

 • Het is verboden om zelf stro, hooi of voeder te nemen zonder toestemming van de verantwoordelijken. De paarden krijgen dit van ons team, en het is niet de bedoeling dat de leden dit doen. 
 • Indien u een hooinet wenst te vullen om uw paard van hooi te voorzien op verplaatsing, is dit mogelijk na toestemming van verantwoordelijken.

GEZONDHEID

 • Een griep/tetanus vaccin is voor alle gestalde paarden een halfjaarlijkse verplichting.
 • Wij raden de leden aan hun paarden minstens 4x/jaar te ontwormen.
 •  Het is verboden paarden te voederen die niet uw eigendom zijn
 • Steve is de vaste hoefsmid.

LADEN VAN PAARDEN

 • Het is verboden om op de parking vooraan op-en af te laden.
 • Gelieve op het terrein achteraan op-en of af te laden. Gelieve de mest, houtkrullen e.d. o.p te vegen alvorens u weg gaat. 

STAPMOLEN

 • Het gebruik van de stapmolen is enkel toegankelijk na overleg met Steve.

OPDRACHTEN AAN MEDEWERKERS

 • Medewerkers mogen uitsluitend taken uitvoeren gegeven door de verantwoordelijken. Indien een lid specifieke wensen heeft, kan hierop enkel worden ingegaan in overleg met het ons team.

NIET NALEVEN VAN HET HUISREGLEMENT

Iedereen die niet overeenkomstig dit reglement handelt kan hierop aangesproken worden en indien nodig kan de samenwerking stopgezet worden.

YES WE CARE! 

 • We houden van een gezellige sfeer onderling. We hopen van harte dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en we wensen iedereen een fijne tijd, vol met mooie momenten toe op De Vlasrede.